Enquanto isso no restaurante…

restaurante, garcon, bife, dedo na comida, meme, eeeita coisa

huashuashuauhahausuhashauhsa

MEMES E TIRINHAS